Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

 1. Definicje
  • Administrator – oznacza ZEST Sp. z o.o. która świadczy usługi informacyjne drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach zest.com.pl.
  • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika:
   • Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
   • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
   • Google Analytics administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.

 • Ze względu na szeroką współpracę handlową z naszymi kontrahentami niezbędne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych dostawców, klientów, kontrahentów oraz inne osoby, których dane są przetwarzane w celach realizacji transakcji zakupu i sprzedaży.
 • Administratorem danych osobowych ZEST Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 71 00-718 Warszawa, reprezentowana przez: Anna Katarzyna Borowczak prezes zarządu, dalej zwany Administratorem.
 • Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS.
 • Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
  • możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem,
  • realizacja transakcji zakupu i sprzedaży,
  • realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny,
  • realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 • Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie są to podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania (z pkt 6), dane będą usuwane zgodnie z polityką retencji danych osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia RODO.
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.

Procedura postępowania w przypadku kontaktu i zgłoszenia

 • ZEST Sp. z o.o. nie udziela drogą elektroniczną/ telefoniczną informacji mogących zawierać dane osobowe lub informacje o osobach, których dotyczą. Powyższe podyktowane jest obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielenia odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej.
 • Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby: ZEST Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 71 00-718 Warszawa.
 • Wszelkie zapytania będą podlegać odpowiedniej weryfikacji. Odpowiedź zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz odesłana na adres podany na zgłoszeniu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Na górę